LIFTI.PL - PODESTY RUCHOME

Ogólne Warunki Wynajmu

DEFINICJE

1. Wynajmujący – Lifti Invest Sp. z o.o. ul. Lipowa 24, 42-200 Częstochowa

2. Najemca – podmiot Najmujący od Wynajmującego sprzęt stanowiący element zamówienia

3. Sprzęt – Określenie obejmujące każdy rodzaj sprzętu: maszyny, pojazdu, osprzętu, akcesoriów, itp.

stanowiących przedmiot wynajmu.

4. Opłata za najem – ustalona kwota za najem

 

PODSTAWOWE WARUNKI NAJMU

1. Przez cały okres najmu Sprzęt stanowi własność Wynajmującego.

2. Najemca zapewnia obsługę przedmiotu najmu zgodnie z obowiązującym prawem, aby Sprzęt był obsługiwany przez należycie wykwalifikowany i doświadczony personel, w szczególności przez operatorów posiadających stosowne uprawnienia wydane przez UDT.

3. Przed dokonaniem najmu Najemca zostaje zapoznany z zasadami użytkowania maszyny oraz zostaje przeszkolony co do jego obsługi.

4. Najemca jest w pełni odpowiedzialny za wypożyczone mu urządzenie oraz przejmuje za nie pełną odpowiedzialność.

5. Wszelkiego rodzaju naprawy, oraz serwisowane wynikające ze złego użytkowania Sprzętu podczas okresu najmu, pokrywane są przez Najemcę.

6. Po zakończeniu wynajmu stan techniczny oraz wizualny powinien być identyczny z tym kiedy urządzenie zostało przekazane. Najemca zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu kompletny – ze wszelkimi akcesoriami, z którymi był wydany (np. klucze, instrukcje), w stanie niepogorszonym (z uwzględnieniem zużycia wynikającego z normalnej eksploatacji), w szczególności uprzątnięty.

7. W przypadku urządzenia o napędzie spalinowym Najemca otrzymuje sprzęt zatankowany i zobowiązany jest do zwrotu sprzętu z takim samym stanem paliwa. W przypadku niespełnienia tego warunku, Najemca obciążony zostanie kosztami tankowania sprzętu.

8. Ostateczny, techniczny, odbiór przedmiotu najmu odbywa się w siedzibie Wynajmującego. Dodatkowe roszczenia finansowe, dotyczące ponadnormatywnego zużycia, tudzież zniszczenia, trwałego zabrudzenia przedmiotu najmu lub jego części składowych oraz innych, nie ujętych w protokole przekazania, usterek i uszkodzeń, wnoszone będą przez Wynajmującego pisemnie do 14 dni od daty sporządzenia protokołu zdawczo odbiorczego.

9. Podstawą do rozliczeń finansowych są ceny, określone w wartości netto, w zaakceptowanym i złożonym zamówieniu. Do podanych cen zostanie doliczony podatek VAT oraz inne, określone przepisami prawa, opłaty wg aktualnie obowiązującej stawki. Ceny w zamówieniu obowiązują wyłącznie w jego zakresie (czasie i miejscu).

10. Skrócenie okresu najmu jest możliwe przy wcześniejszym poinformowaniu Wynajmującego drogą mailową na kontakt@lifti.pl na min. jeden dzień roboczy przed planowanym zakończeniem najmu.

11. Skrócenie okresu najmu może wiązać się ze zmianą opłaty za najem ( np. utrata rabatów)

12. Najemcy nie wolno, oddać sprzętu osobie trzeciej w podnajem ani też oddać w zastaw lub w inny sposób obciążyć oraz samowolnie przetransportować sprzętu w inne miejsce niż docelowo wskazane.

13. Najemcy nie wolno usuwać, zniekształcać, zamazywać lub zasłaniać wszelkiego oznakowania umieszczonego na urządzeniu. Jednocześnie ustala się, że koszty powstałe w związku z usunięciem i doprowadzeniem Sprzętu do stanu pierwotnego ponosi Najemca.

14. Za odchylenia od warunków oraz nie stosowanie się do nich Wynajmujący ma prawo wyciągnąć konsekwencje finansowe.

15. Niniejsze Ogólne Warunki Najmu Krótkoterminowego stanowią integralna część każdej oferty i Zlecenia Najmu.

 

PŁATNOŚCI

1. Najemca zobowiązany jest zapłacić Wynajmującemu wynagrodzenie określone na fakturze VAT, zgodnie z terminem płatności wyszczególnionym na fakturze VAT.

2. Koszt transportu w obie strony zostaje uwzględniony na fakturze VAT i pokrywa go Najemca.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY